Taylorbeiaard Zwolle

Zwolse Beiaardstichting

De Zwolse Beiaardstichting (ZBS), die (statutair PDF) in 1985 is opgericht, bevordert het beiaardspel in Zwolle en vergroot de belangstelling voor de Zwolse Taylorbeiaard in de ruimste zin van het woord. Naast de beiaardconcertserie organiseert de ZBS jaarlijks een beiaarddag en bij voldoende belangstelling een beiaardexcursie.

Daarnaast heeft de ZBS een lesbrief uitgegeven, geschikt voor de bovenbouw van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De ZBS ontvangt subsidie van de gemeente Zwolle. Een van de voorwaarden daarbij is dat de ZBS ook zelf zorgt voor inkomsten. Deze eigen inkomsten worden verkregen van donaties en advertenties (in de programmaboekjes). Donateurs betalen een bedrag van minimaal € 20,— per jaar.

De Zwolse Beiaardstichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI); het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 8136.64.111. Geef u op als (periodieke) donateur!

Beleidsplan

De Zwolse Beiaardstichting heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd; de laatste versie 2016-2018 wordt hier toegelicht; daar treft u ook een verwijzing aan naar de complete versie van het beleidsplan in pdf.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten (conform artikel 4, lid 5 van de statuten) geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten

De activiteiten van afgelopen jaar zijn samengevat in het Jaarverslag 2021 (PDF)Jaarverslag 2019 (PDF), Jaarverslag 2018 (PDF), Jaarverslag 2017 (PDF),  Jaarverslag 2016 (PDF)

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording bestaat uit de Balans van de Zwolse Beiaard Stichting per 31 december 2022 en de Resultaatrekening over dat jaar (PDF).

Bestuur

Alex Manassen, waarnemend voorzitter
Kathi van den Belt, secretaris
Christa Westerhof, penningmeester
Arend Gerds, lid

Secretariaat

Boswalstraat 29, 8043 VC Zwolle
E-mail: info@zwolsebeiaard.nl

Rekening

Zwolse Beiaardstichting
NL50 RABO 0397 3637 29